Regulamin

Regulamin

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Units Rent dostępny pod adresem internetowym www.unitsrent.pl prowadzony jest przez Units Rent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Łąck, ul Gajowa 34, 09-520 Łąck, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000672268, kapitał zakładowy 5000 zł, NIP 7743234041, Regon 367013998 jest Administratorem danych osobowych.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania Umowy Sprzedaży z Przedsiębiorcą za pośrednictwem Sklepu. 
 3. Wszelkie prawa do Strony Internetowej Sklepu, w tym prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także wzorów formularzy, zdjęć, opisów, logotypów należą do Administratora Sklepu. Zabronione jest ich powielanie i rozpowszechnianie bez pisemnej zgody Administratora Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są również wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej – w Sklepie są to Zamawiający produkt/usługę, (dalej nazwany Przedsiębiorcą=Klientem).
 2. Sprzedawca – Units Rent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Łąck, ul Gajowa 34, 09-520 Łąck, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000672268, kapitał zakładowy 5000 zł, NIP 7743234041, Regon 367013998 jest Administratorem danych osobowych
 3. Sklep Internetowy/Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem unitsrent.pl prowadzony przez Sprzedawcę.
 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Przedsiębiorcą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Przedsiębiorcy składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu/Usługi lub Produktów/Usług ze Sprzedawcą.
 7. Konto – konto zamawiającego w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez zamawiającego Przedsiębiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży i/lub Umowy Najmu między Przedsiębiorcą a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu/Usługi zawierana albo zawarta między Przedsiębiorcą a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 13. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: 09-520 Łąck, ul Gajowa 34
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@unitsrent.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 534 89 39 97
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 10 1090 1333 0000 0001 3426 0470.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 9.00 do 16.00.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania z usług dostępnych w Sklepie niezbędne jest posiadanie systemu komputerowego pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów Internetowych. Zaleca się stosowanie jednej z następujących przeglądarek, z włączoną opcją cookies:

 • Google Chrome,
 • Opera,
 • Firefox,
 • Safari,
 • Internet Explorer.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną zamawiającego Przedsiębiorcy.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Przedsiębiorcę na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po podaniu niezbędnych danych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto (nie uwzględniają podatku VAT).
 3. Końcowa – ostateczna kwota do zapłaty składa się z kwoty netto powiększonej o podatek VAT (23%) plus koszty przesyłki kurierskiej.
 4. Kwota przesyłki kurierskiej uzależniona jest od wielkości i ciężaru zamówionego produktu. Na koszty przesyłki składają się koszty przygotowania, pakowania i dostarczenia przesyłki. Opłaty za przesyłki kurierskie wynoszą:
 1. Do 5 kilogramów –          30 PLN netto
 2. Do 50 kg –                       75 PLN netto
 3. Euro paleta –                   180 PLN netto.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.
 2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,
 3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. przesyłka kurierska,
 3. odbiór osobisty z magazynu znajdującego się w Płocku.
 4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności.
 5. płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
 6. w uzgodnionych przypadkach za pobraniem.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje po złożeniu przez Przedsiębiorcę Zamówienia za pomocą odpowiedniego formularza w Sklepie Internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu oraz wpłaty należnej kwoty za złożone zamówienie na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. Po otrzymaniu zapłaty Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie zrealizować zamówienie w formie wysyłki kurierskiej lub przygotować zamówienie do odbioru osobistego przez Zamawiającego.
 1. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej.

§ 10

Reklamacja i gwarancja

 1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Produkty wolne od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego towaru zastosowanie będą miały „Ogólne warunki gwarancji” umieszczone na stronie Sklepu w zakładce „Ogólne warunki gwarancji” oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11

Dane osobowe w Sklepie internetowym

Units Rent Spółka z o.o. przetwarzając dane Przedsiębiorców wypełnia wszystkie wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się poprzez dobrowolne ich podawanie przy składaniu Zamówienia i służy jedynie do zawarcia i realizacji umowy ze Sprzedawcą.

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego przetwarzane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. Odbiorcami danych osobowych Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku, kiedy zamawiający, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Przedsiębiorcy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku, kiedy zamawiający, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe zamawiającego Przedsiębiorcy, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
 6. Zamawiający Przedsiębiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania kopii danych, do sprostowania, oraz ich przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienie sprzeciwu, usunięcia.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy Sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.