Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego  zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy prawne,  cele i zakres przetwarzania danych oraz prawa tych, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystających ze Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

 1. zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego, Regulaminie Sklepu oraz niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub Umowy Usługi z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 2. Obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych , np. w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonania tychże obowiązków.
 3. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.

Informacja RODO

dotycząca  przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Administrator przetwarza dane osobowe zbierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO:

http//eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony interesów tych, których dane osobowe dotyczą i są przetwarzane, w szczególności zapewnia, że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, zbieranie odbywa się w celach oznaczonych, zgodnych z prawem i poddawane dalszemu przetwarzaniu zgodnemu z tymi celami. Zbierane  dane osobowe  są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów , w jakich są przetwarzane.  Przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację tych, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, chroniących przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

I

Administrator danych

Units Rent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Łąck, ul Gajowa 34, 09-520 Łąck, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000672268, NIP 7743234041, Regon 367013998 jest Administratorem danych osobowych i właścicielem Sklepu Internetowego www.unitsrent.pl (zwanego Sklepem Internetowym) będący jednocześnie Sprzedawcą i Usługodawcą.

Z administratorem danych można kontaktować się:

 • pod adresem poczty elektronicznej: info@unitsrent.pl
 • pod adresem korespondencyjnym: Units Rent Sp. z o.o., Łąck 09-520, ul. Gajowa 34.

II

Cele, podstawy prawne i okres retencji danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Kontrahentów – Przedsiębiorców. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub   jednostka organizacyjna niebędących osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Administrator przetwarza również dane osobowe uczestniczących w transakcjach pracowników lub osób upoważnionych przez Państwa Firmę. Administrator przetwarza dane w zakresie imienia, nazwiska, danych firmy, danych kontaktowych, adres dostawy, określenie i zakres zamówionych towarów, usług, terminu realizacji, informacje na temat płatności.
  Każdorazowo cel, zakres, odbiorcy przetwarzanych danych wynikają z działań podejmowanych przez Administratora, niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy.

Dane osobowe  będą przetwarzane przez Administratora  w następujących celach:

 • realizacji umowy – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art.6 ust. 1 lit. b RODO – przez okres współpracy;
 • dokonywania rozliczeń realizacji umowy pomiędzy stronami, w tym realizacji płatności – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • realizacji obowiązków w zakresie realizacji egzekucji roszczeń – w celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji z wierzytelności wynikających z Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 3 lata od ostatniego potrącenia;
 • realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości – w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło zdarzenie;
 • realizacji obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, w szczególności Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 5 lat od końca roku podatkowego;
 • dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych lub ochrony przed roszczeniami wobec administratora, zgodnie z przepisami ogólnymi, w szczególności z Kodeksem cywilnym ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez 3 lata od zakończenia współpracy.
 1. Administrator przetwarza dane osobowe zawarte w korespondencji elektronicznej – informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e-mailowej, zawarte w treści tej korespondencji, w celu: podejmowania kontaktu e-mailowego z Administratorem, dokonywania ustaleń z Kontrahentami i innymi osobami, przyjmowania pism , zgłoszeń, wniosków w formie elektronicznej, ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń. Korespondencję przechowujemy przez rok, chyba, że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do 3 lat, czyli do upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem cywilnym.

W celu kontaktu e-mailowej – podstawą prawną przetwarzania danych  zawartych w korespondencji e-mailowej jest:

 • prawnie uzasadniony interes administratora danych oraz nadawców wiadomości elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – wobec korespondencji incydentalnej , polegający na umożliwieniu kontaktu z Administratorem;
 • niezbędność do realizacji umowy zawartej z naszymi Kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w zakresie korespondencji prowadzonej w celu realizacji umowy;
 • dobrowolnie wyrażona zgoda – jeżeli w przysłanej korespondencji zostaną zawarte dane szczególnych kategorii. Jeżeli nadawca nie zawarł zgody w swojej korespondencji, poprosimy o jej odrębne udzielenie , gdyż jest to warunek konieczny do zgodnego z RODO przetwarzania przez nas danych szczególnych kategorii. Wyrażoną zgodę można w każdej chwili wycofać, bez podania przyczyny, lecz bez wpływu zgodność z prawem jej przetwarzania przed jej cofnięciem;
 • dobrowolnie wyrażona zgoda poprzez wyraźne działanie potwierdzające- jeżeli nadawca wiadomości poprosi o udzielenie informacji dotyczących marki Administratora, jego produktów lub usług, odpowiedź udzielona nadawcy będzie zawierać żądane przez nadawcę informacje , a wysłanie zapytania będzie oznaczało zgodę na przesłanie nadawcy przez administratora informacji handlowych na podany przez nadawcę adres  e-mail w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną); wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie bez podania przyczyny, lecz informacje handlowe wysłane po wysłaniu zapytania o nie , a przed cofnięciem zgody , będą wysłane zgodnie z prawem; cofnięcie zgody może uniemożliwić udzielenie pełnej odpowiedzi na zadane pytanie;
 • prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO).

2.1 Reklamacje

 1. W celu rozpatrywania reklamacji Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników składających reklamacje, w szczególności adres e-mail, imię, nazwisko, treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji , w tym wyjaśnienia zdarzenia będącego jej przyczyną. W toku rozpatrywania reklamacji Administrator może przetwarzać szereg innych informacji, w tym informacje o korzystaniu przez Użytkownika z usług, pliki cookies lub inne podobne technologie, informacje o urządzeniach.
 2.  Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usług, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z dostępnym Regulaminem i są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed roszczeniami wobec Administratora zgodnie z informacją zawartą poniżej.

2.2 Postępowanie wyjaśniające, dochodzenie roszczeń 

 1. W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub przez innych użytkowników lub podmiotów, obrony przez roszczeniami użytkowników lub innych podmiotów, Administrator może przetwarzać dane osobowe określonych Użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń Administratora względem Użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z Kodeksem cywilnym, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.
 2. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu użytkownikowi lub podmiotowi lub uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np. sądom, policji, prokuraturze.
 3. Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa dotyczących obowiązku rozpatrywania reklamacji, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub z godnie z art. 6 ust. lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika. Prawnie uzasadniony interes administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności Usługobiorcy.

2.3 Udzielanie odpowiedzi, załatwianie spraw świadczonych drogą elektroniczną do formularza kontaktowego online

 • Treść korespondencyjne oraz informacje o kontakcie, są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwiania sprawy Użytkownika, w tym do przesłania informacji marketingowych o wybranych przez Państwa produktach lub usługach, oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po załatwieniu sprawy w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec Administratora.
 • Dane te będą wówczas przetwarzane w celu realizacji usługi formularza kontaktowego online świadczonej drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • W zakresie przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub marketingu bezpośredniego za pomocą telefonicznych urządzeń końcowych dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody przez wyraźne działanie potwierdzające (art. 6 ust. 1 lit a w zw. Z art. 4 pkt 11 RODO), polegające na uzupełnieniu odpowiedniego pola do wpisania e-mail lub numeru telefonu.
 • W przypadku konieczności dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przez roszczeniami, Administrator może przetwarzać dane osobowe określonych Użytkowników zawarte w formularzu kontaktowym online do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.
 • Dane te będą wówczas przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uwzględnionym interesie Administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem Użytkownika lub obrony przed roszczeniami. Prawnie uzasadniony interes administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności usługobiorcy.
 • W celu poprawy jakości swoich usług Administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania z formularza kontaktowego online i w tym celu korzysta z informacji statystycznych dostarczanych przez pliki cookies. Informacje o wykorzystaniu plików znajdują się rozdziale III niniejszego dokumentu.
 • Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w prawnie uzasadnionym interesie administratora, polegającym na ułatwieniu korzystania z usług, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i możliwości użytkowników.
 • Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań Administratora, lecz nie dłużej niż przez okres 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie Administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych Użytkowników. 
 • Dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym online są ujawniane wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Administratora na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych świadczącym usługi związane z obsługą strony internetowej, obsługi IT.

 

 1. Administrator przetwarza podane dane osobowe w celach marketingowych na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające- wypełnienie ankiety zainteresowania, formularza kontaktu lub w innej formie oraz podanie w niej swoich danych kontaktowych (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. Z art. 4 pkt. 11 RODO).          Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celach marketingowych do czasu cofnięcia wyrażonej zgody lub złożenia sprzeciwu. Jednak w celu zapewnienia wysokiej dbałości o prawa osób, których dane dotyczą, Administrator zwróci się o odświeżenie zgody po upływie około 3 lat, chyba że w tym czasie osoba, której dane dotyczą, cofnie zgodę lub złoży sprzeciw.

III

 Pliki Cookies

      Administrator na stronie Sklepu Internetowego unitsrent.pl stosuje Cookies.

 1. Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego, zapisywane na urządzeniu, z którego korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy.
 2. Definicje
 • Serwis oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy, działającą w domenie: unitsrent.pl
 • Użytkownik oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być  zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Urządzenie oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
  3. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  4. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron Serwisu. Zawierają przede wszystkim nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
  5. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających z Serwisu Sklepu Internetowego w następujących celach:
 • logowania i utrzymywania sesji Użytkownika na każdej kolejnej stronie Serwisu;
 • dopasowania zawartości Strony Internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają urządzenie Użytkownika, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić Stronę;
 • do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika;

6. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora Strony Internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

7. Oprogramowanie służące do przeglądania Stron Internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy w każdym czasie mogą zmienić ustawienia plików cookies, w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia Użytkownika.

8. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek internetowych w dziale “pomoc”, w najpopularniejszych przeglądarkach dostępne na stronach:

9. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez Sklep Internetowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zgoda może być wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki w zakresie plików cookies.

10. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

11. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp     do nich osobom nieuprawnionym.

12. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa       domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

13. Informacje na temat plików cookies dostępne na stronie org.pl, pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl także w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

 

IV

Odbiorcy danych 

 1. Administrator udostępnia dane osobowe Kontrahentów w następujących przypadkach:
 • gdy taki obowiązek wynika z przepisów, m.in. do Krajowej Administracji Skarbowej, komornikom sądowym, innym organom państwowym;

Administrator nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem:

 • Organów państwowych, wobec których administrator jest obowiązany do dokonywania ujawnień, w szczególności Ministerstwa Finansów oraz innych organów;
 • Banków, w których administrator posiada rachunki bankowe, w zakresie dokonywanych transakcji;
 • Podmiotów obsługujących płatności drogą elektroniczną;
 • Operatorów pocztowych oraz firm kurierskich;
 • Podmiotów kredytujących/leasingodawców;
 • Dostawców usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne, organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych, w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi;
 • Dostawców usług księgowych, prawnych, windykacyjnych, doradczych, administracyjnych, nabywców wierzytelności, usług poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, obsługi marketingowej.
 1. Administrator udostępnia dane osobowe wybranemu podmiotowi działającemu na zlecenie Administratora jedynie w przypadku i w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.
 2. Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom współpracującym z Administratorem –  prowadzącym działalność gospodarczą, na podstawie pisemnych umów, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz Administratora.

V

Przesyłanie danych osobowych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach trzecich.

VI

Prawa osób, których dane dotyczą 

 1. Każdy, kogo dane dotyczą, ma prawo:
 • dostępu – uzyskanie od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane , jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie , której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO):
 • do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 16 RODO);
 • do sprostowania – żądanie sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art.16 RODO);
 • do usunięcia danych – żądanie usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
 • do ograniczenia przetwarzania – żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
 1. osoba , której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem , a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie , której dane dotyczą, do ustalenia , dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia , czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 • do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
 • do sprzeciwu – wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art.21 RODO);
 • do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostaje zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda została wyrażona.

      Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim       zakresie chce korzystać.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne , ale niezbędne do zawarcia umowy lub umów łączących nas z Firmą, którą Pani /Pan reprezentuje lub jest wskazany do kontaktu.

 

VII

Zabezpieczanie danych

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych przez osoby nieuprawnione. Kontrolujemy ich wykonywanie i   stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach   prawa wspólnotowego. Zapewniamy Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenia podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania na Konta Użytkownika  w Serwisie.Stosujemy certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

 

VIII

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

Zachęcamy również do zapoznania się z Informatorem RODO znajdującym się na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji: https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator

IX

Akty prawne przywołane w polityce prywatności

 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1):
 • 895 i n. Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. Z 2018 r. poz. 155 ze zm.)
 • 118 i n. Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. Z 2018 r. poz. 1025 ze zm.);
 • 89 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. Z 2017 r. poz. 1201 ze zm.);
 • 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych( Dz. U. Z 2018 r. poz. 771);
 • 10 n., art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.);
 • 4 i n., art.70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.);
 • 7, 15 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. Z 2018 r. poz. 1036):
 • 5 i n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1221 ze zm.);
 • 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. Z 2017 r. po. 1219 ze zm.);
 • 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. Z 2017 r.).

 

 

Polityka Prywatności z dn. 17.03.2019 r. może ulec zmianie, o czym poinformujemy Użytkowników z 7 dniowym wyprzedzeniem.